Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt vraagt Craeft Advies om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Craeft Advies verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven of beroepsuitoefenaars met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?

Craeft Advies gebruikt uw persoonsgegevens

 • ten behoeve van (kennismakings)gesprekken en voor het maken van offertes;
 • voor het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst die u met ons heeft gesloten en het leveren van diensten;
 • voor de financiële afhandeling van de opdracht, waaronder declaratie en facturering;
 • om u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen en informatie over Craeft Advies.

Welke gegevens verwerken wij

Uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en eventueel functie en locatiegegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken

 • Dit is nodig voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst;
 • Er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Er is een wettelijke verplichting;
 • U geeft zelf toestemming.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de opdracht of overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat moet op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw  gegevens en financiële gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw mobiele telefoon of laptop opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. In onze cookieverklaring leest u welke soort cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

U heeft het recht om:

 • Te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage);
 • Onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie);
 • Te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden);
 • Te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit).

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen

Craeft Advies kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Craeft Advies | J.C. Vijfhuizen
Middelerf 14B
3851 SP Ermelo
jvijfhuizen@craeftadvies.nl
KvK nummer 70997489