Maakt de PAS een pas op de plaats?

Woensdag is het zover… Van agrariër tot overheid en van adviseur tot milieu-lobbyist: iedereen wacht in spanning af. Kan mijn bedrijf uitbreiden? Gaat die wegverbreding door of niet? Wordt de natuur beter beschermd dan ooit of gaan de economische belangen toch voor? Is er wellicht een optimum denkbaar?

Het Europees Hof van Justitie zal woensdag uitspraak doen over de Programmatische Aanpak Stikstof. De Raad van State heeft in 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het hof over de verhouding tussen de PAS en het Europees recht. Eerder sprak de advocaat-generaal zich kritisch uit over het PAS an sich. Het is spannend of het hof in diens conclusies mee gaat of dat zij een andere weg kiezen. Wat denken jullie?

Terugkijkende zien we inmiddels een lange geschiedenis. De vogel- en habitatrichtlijnen uit Europa zijn aanleiding geweest tot een aanzienlijk wetgevingsstelsel om Natura-2000 gebieden te beschermen. De Natuurbeschermingswet 1998 richtte zich met name nog op de agrarische sector en de industrie. Door de felle weerstand tegen het toenmalige systeem is dit vastgelopen. In feite aan beide kanten van de tafel: De natuur werd er niet beter van en bedrijven zaten geheel op slot. Om een verdere impasse te voorkomen is één van de grootste wetgevingsoperaties in combinatie met software opgestart: de Programmatische Aanpak Stikstof en vervolgens een nieuwe Wet Natuurbescherming.

Zegge en schrijven 2015 is dit systeem ingevoerd. Het idee erachter is even simpel als doeltreffend: door natuurmaatregelen te intensiveren, door het aantal stoppende agrariërs te berekenen en door toepassing van verbeterde technieken voor de industrie zou er per saldo ruimte ontstaan voor economische ontwikkelingen (lees: groei van bedrijven en initiatieven). Daarbij is een systeem ontstaan wat werkt met becijferde aannames en verwachtingen. Duidelijk is in elk geval dat het verwachtingsmanagement hier gefaald heeft: direct na de invoering van de PAS ging de bezwaarregen door milieubelangenorganisaties gewoon verder. Om aan de vergunningverlenende kant het beste jongetje van de klas te spelen werden niet alleen agrariërs maar ook infrastructurele projecten, woningbouwprojecten en zelfs Bed&Breakfasts geëist om aan de wetgeving te voldoen. Hoe dan ook, de juridische implicaties zullen woensdag duidelijk worden en er zal direct veel over geschreven worden. Het kan meerdere kanten op gaan: van standrechtelijke executie tot TBS met re-integratie van de PAS.

Misschien nog wel interessanter dan de juridische implicaties is de vraag wat maatschappelijk wenselijk is. De kwestie is deze: duurzaamheid is een hot-topic en er is nou eenmaal wet- en regelgeving. Het bevoegde gezag is daarbij niks meer dan een uitvoeringsorgaan van hetgeen wij ‘democratisch’ met elkaar hebben vastgesteld. Ook is het begrijpelijk en volledig terecht dat de natuur zeer goed beschermd en beheerd moet worden om nadelige gevolgen zo veel als mogelijk uit te sluiten. Immers, zonder groene longen kunnen we de druk op de ruimte in Nederland niet volhouden. Echter, we kunnen ook niet blijven leven zonder economische ontwikkelingen. Wanneer we negatieve invloeden hiervan willen wegnemen zeggen we eigenlijk dat Nederland te vol is. Immers, zonder groeiende bedrijven, zonder groeiend wegennet en zonder woningbouwprojecten krijgen we evengoed een probleem maar dan op sociaalmaatschappelijk vlak.

De PAS onderuit halen is één van de opties van het hof. Echter, de milieulobby vergeet hierbij één belangrijk punt: door de PAS wordt er ook waanzinnig veel geïnvesteerd in de natuur. Dit vanuit beleidsmatig oogpunt. Wanneer de nog broze – Europees gestimuleerde – economie echter weer in zakt door het onmogelijk maken van ontwikkelingen zijn er helemaal geen middelen beschikbaar voor natuur of verduurzaming.

Het beëindigen van de PAS zal daarmee de kloof tussen natuur en economie alleen maar vergroten en de grote verliezer is uiteindelijk niet de natuur maar de maatschappij.

Je moet jezelf een wereld scheppen waaraan je je kunt warmen.

 

Wilt u meer weten over de PAS, heeft u een vastgelopen vergunning dossier, krijgt u uw ruimtelijke initiatief niet van de grond of wilt u eens sparren over uw mogelijkheden? Neem dan contact op! https://www.craeftadvies.nl/contact-jasper-vijfhuizen/

https://www.linkedin.com/pulse/maakt-de-pas-een-op-plaats-jasper-vijfhuizen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *