Milieu & ruimtelijke ordening

Milieu en ruimtelijke ordening

Uw recht op een goede omgeving? Wat een goede omgeving moet zijn is voor iedereen verschillend. Daarom is er in de loop der jaren veel wet- en regelgeving bij gekomen. Ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming/PAS, luchtkwaliteit en nog veel meer.

Het is al lang niet meer zo dat er alleen problemen ontstaan bij grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven en zelfs particulieren in het buitengebied hebben hier steeds vaker mee te maken. Ook wanneer u een locatie wilt herbestemmen of ontwikkelen komt u hiermee in aanraking.

Door de verder toenemende druk op de openbare ruimte worden initiatiefnemers niet altijd omarmd en door de vele regelgeving moeten de procedures in de goede volgorde worden doorlopen. Een goed juridisch advies is hierbij essentieel voor het realiseren van uw initiatieven.

Cræft advies is gespecialiseerd in de volgende thema’s:

 • Wet ruimtelijke ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Uitgebreide omgevingsvergunningen
  • Structuurvisies, omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en omgevingsplannen
 • Wet Milieubeheer / activiteitenbesluit
  • Vergunningen: van eenvoudig tot uitgebreid
  • Meldingen
  • Vormvrije beoordelingsnotities Milieu Effect Rapportages
 • Wet Natuurbescherming / Programmatische Aanpak Stikstof
  • AERIUS berekeningen
  • Vergunningen, ontheffingen en meldingen
 • Nieuwe Omgevingswet
 • Wet Geurhinder en Veehouderij
 • Luchtkwaliteit / fijn stof
 • Gebruiksvergunningen

Op alle onderwerpen voeren wij geregeld second opinions uit. Ook verzorgen wij het schrijven van onderbouwde zienswijzen, bezwaar en beroep en leveren wij juridisch advies. Meer weten? Neem contact op.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.